مشترکین-چوکان

فرم انفرادی

  • انواع فایل های مجاز : , jpg, pdf, zip, jpeg, gif, png, bmp, mp4, doc, docx, mov, rar.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

فرم مدرسه ای

  • انواع فایل های مجاز : pdf, doc, docx, xls.
    (فایل باید شامل نام ، نام خانوادگی ،نام پدر، کد ملی ،تاریخ تولد،شماره تلفن ، مقطع تحصیلی و آدرس پستی متقاضیان باشد)
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .